نیک‌نگاه
نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزی دبیرستان نیکان
ورود/ثبت‌نام
Logo

مطالعات فرهنگی

عکس
علیرضا
رحمانی

کلاس مطالعات فرهنگی فرصتی بود هرچند کوتاه برای شناخت مقوله ای به وسعت تمامی عرصه های زندگی. آنچه به عنوان فرهنگ از آن یاد می شود گذشته از معانی مصطلح و کاربرد های روزمره آن، دارای ساحات و جنبه هایی است که تنها از قبل نگاهی علمی و مبتنی بر دانش مشاهده پذیر است. از این رو فرصت این کلاس به تشریح و توضیح حوزه فرهنگ و مقوله های وابسته به آن، مبتنی بر آراء علمی حوزه علوم اجتماعی اختصاص داده شد. هدف این کلاس درک ساز و کار هایی است که در حیطه فرهنگ جاری و ساری هستند و از طریق فهم این ساز و کار ها با نگرشی علمی می توان درک صحیح و به تبع توانایی اثرگذاری در این بستر را به دست آورد. پروژه های دانش آموزان نیز به عنوان ماحصل آموخته های ایشان، متمرکز بر موضوع فرهنگ و با تاکید بر ساز و کارهای فرهنگی در شکل گیری و تداوم یک پدیده به انجام رسیده است. موضوعات طرح شده در این پروژه ها مسائلی هستند که در حال حاضر جامعه ایران مواجهات فراوانی با آنها داریم و در عین حال ساز و کار های فرهنگی نقشی اساسی در پیدایش آنها داشته و دارند.


پروژه‌ها